ORACLE绑定变量BINDPEEKING

欢迎进入Oracle社区论坛,与200万技术人员互动交流 >>进入 SQL exec :v := 2; PL/SQL 过程已成功完成。 SQL select count(*) from acs_test_tab where record_type = :v; COUNT(*) ---------- 50000 SQL select * from table(dbms_xplan.display_cursor

欢迎进入Oracle社区论坛,与200万技术人员互动交流 >>进入


SQL> exec :v := 2;
PL/SQL 过程已成功完成。
SQL> select count(*) from acs_test_tab where record_type = :v;
COUNT(*)
----------
50000
SQL> select * from table(dbms_xplan.display_cursor(null,null,'advanced'));
PLAN_TABLE_OUTPUT
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL_ID3rg5r8sghcvb3, child number 0
-------------------------------------
select count(*) from acs_test_tab where record_type = :v
Plan hash value: 2957754476
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | | | 136 (100)| |
| 1 | SORT AGGREGATE | | 1 | 4 || |
|* 2 | INDEX FAST FULL SCAN| ACS_TEST_TAB_RECORD_TYPE_I | 48031 | 187K| 136 (1)| 00:00:02 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Peeked Binds (identified by position):
--------------------------------------
1 - :V (NUMBER): 2 --绑定变量窥探,绑定变量会影响最初硬解析的执行计划
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
2 - filter("RECORD_TYPE"=:V)
已选择49行。
使用绑定变量窥测的好处是:可以帮助优化器在第一次硬解析时选择最优的执行计划。但是同时这也是其弊端:在第一次硬解析后,后面发生的所有解析都会使用第一次硬解析生成的执行计划,如果数据的分布是均匀的,问题不大,如果数据分布式倾斜的,那么第一次硬解析生成的执行计划未必是最优的,甚至可能是非常糟糕的。例如:
SQL> show parameter optimizer_feat
NAME TYPE VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
optimizer_features_enable string 11.2.0.3.1
SQL> alter system flush shared_pool;
系统已更改。
SQL> var v number;
SQL> exec :v := 2;
PL/SQL 过程已成功完成。
SQL> select count(*) from acs_test_tab where record_type = :v;
COUNT(*)
----------
50000
SQL> select * from table(dbms_xplan.display_cursor);
PLAN_TABLE_OUTPUT
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL_ID3rg5r8sghcvb3, child number 0
-------------------------------------
select count(*) from acs_test_tab where record_type = :v
Plan hash value: 2957754476
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | | | 136 (100)| |
| 1 | SORT AGGREGATE | | 1 | 4 || |
|* 2 | INDEX FAST FULL SCAN| ACS_TEST_TAB_RECORD_TYPE_I | 48031 | 187K| 136 (1)| 00:00:02 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
2 - filter("RECORD_TYPE"=:V)
已选择19行。
SQL> exec :v := 1
PL/SQL 过程已成功完成。
SQL> select count(*) from acs_test_tab where record_type = :v;
COUNT(*)
----------
1
SQL> select * from table(dbms_xplan.display_cursor);
PLAN_TABLE_OUTPUT
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL_ID3rg5r8sghcvb3, child number 0
-------------------------------------
select count(*) from acs_test_tab where record_type = :v
Plan hash value: 2957754476
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | | | 136 (100)| |
| 1 | SORT AGGREGATE | | 1 | 4 || |
|* 2 | INDEX FAST FULL SCAN| ACS_TEST_TAB_RECORD_TYPE_I | 48031 | 187K| 136 (1)| 00:00:02 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
2 - filter("RECORD_TYPE"=:V)
已选择19行。
SQL> select count(*) from acs_test_tab where record_type = 1;
COUNT(*)
----------
1
SQL> select * from table(dbms_xplan.display_cursor);
PLAN_TABLE_OUTPUT
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL_ID1pxm87f6yd0bp, child number 0
-------------------------------------
select count(*) from acs_test_tab where record_type = 1
Plan hash value: 2956728990
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |
------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | | | 3 (100)| |
| 1 | SORT AGGREGATE | | 1 | 4 | | |
|* 2 | INDEX RANGE SCAN| ACS_TEST_TAB_RECORD_TYPE_I | 1 | 4 | 3 (0)| 00:00:01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
2 - access("RECORD_TYPE"=1)
已选择19行。
对于变量v的取值为1的执行计划和采用常量1的执行计划性能差距还是比较大的。
总结:oracle在9i后引入变量窥测技术,该技术对于数据分布均匀的数据是非常合适的,但是对于分布倾斜的数据或者在OLAP系统中是不建议使用的。

[1] [2]

郑重声明:本文版权包含图片归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们(delete@yzlfxy.com)修改或删除,多谢。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

留言与评论(共有 0 条评论)
昵称:
匿名发表
   
验证码: